Skip to main content

Library Advanced Search: Results

Matching Tag: field-effect transistor

Displaying 1 document
Posted Title Category Authors Type Privacy
05/11/2012 Gate-Controlled Surface Conduction in Na-Doped Bi2Te3 Topological Insulator Nanoplates Student/Faculty Work Yong Wang, Faxian Xiu, Lina Cheng, Liang He, Murong Lang, Jianshi Tang, Xufeng Kou, Xinxin Yu, Xiaowei Jiang, Zhigang Chen, Jin Zou, and Kang L. Wang faculty research, journal article public