Skip to main content

Library Advanced Search: Results

Matching Tag: surface states

Displaying all 2 documents
Posted Title Category Authors Type Privacy
05/11/2012 Gate-Controlled Surface Conduction in Na-Doped Bi2Te3 Topological Insulator Nanoplates Student/Faculty Work Yong Wang, Faxian Xiu, Lina Cheng, Liang He, Murong Lang, Jianshi Tang, Xufeng Kou, Xinxin Yu, Xiaowei Jiang, Zhigang Chen, Jin Zou, and Kang L. Wang faculty research, journal article public
05/11/2012 Surface-Dominated Conduction in a 6 nm thick Bi2Se3 Thin Film Student/Faculty Work Liang He, Faxian Xiu, Xinxin Yu, Marcus Teague, Wanjun, Jiang, Yabin Fan, Xufeng Kou, Murong Lang, Yong Wang, Guan Huang, Nai-Chang Yeh, and Kang L. Wang faculty research, journal article public