Skip to main content

Library Advanced Search: Results

Matching Tag: solar cells

Displaying all 13 documents
Posted Title Category Authors Type Privacy
09/17/2012 Visibly Transparent Polymer Solar Cells Produced by Solution Processing Student/Faculty Work Chun-Chao Chen, Letian Dou, Rui Zhu, Choong-Heui Chung, Tze-Bin Song, Yue Bing Zheng, Steve Hawks, Gang Li, Paul S. Weiss, and Yang Yang journal article, research paper, student research, faculty research public
05/11/2012 Light concentration and redistribution in polymer solar cells by plasmonic nanoparticles Student/Faculty Work Jinfeng Zhu, Mei Xue, Ryan Hoekstra, Faxian Xiu, Baoqing Zeng and Kang L. Wang faculty research, journal article public
05/11/2012 Metallic nanomesh electrodes with controllable optical properties for organic solar cells Student/Faculty Work Jinfeng Zhu, Xiaodan Zhu, Ryan Hoekstra, Lu Li, Faxian Xiu, Mei Xue, Baoqing Zeng, and Kang L. Wang faculty research, journal article public
05/10/2012 Polymer Solar Cells Student/Faculty Work Gang Li, Rui Zhu & Yang Yang faculty research, journal article public
05/10/2012 Tandem polymer solar cells featuring a spectrally matched low-bandgap polymer Student/Faculty Work Letian Dou, Jingbi You, Jun Yang, Chun-Chao Chen, Youjun He, Seiichiro Murase, Tom Moriarty, Keith Emery, Gang Li & Yang Yang faculty research, student research, journal article public
05/10/2012 Co-Evaporated Bulk Heterojunction Solar Cells with >6.0% Efficiency Student/Faculty Work Guo Chen, Hisahiro Sasabe, Zhongqiang Wang, Xiao-Feng Wang, Ziruo Hong, Yang Yang, Junji Kido faculty research, journal article public
01/03/2012 Mechanism of Sulfur Incorporation into Solution Processed CuIn(Se,S)2 Films Student/Faculty Work Choong-Heui Chung, Bao Lei, Brion Bob, Sheng-Han Li, William W. Hou, Hsin-Sheng Duan, and Yang Yang journal article, faculty research, student research public
12/20/2011 Patterned Radial GaAs Nanopillar Solar Cells Student/Faculty Work Giacomo Mariani, Ping-Show Wong, Aaron M. Katzenmeyer, Francois LĂ©onard, Joshua Shapiro, and Diana L. Huffaker journal article, student research, faculty research public
12/14/2011 Fused Silver Nanowires with Metal Oxide Nanoparticles and Organic Polymers for Highly Transparent Conductors Student/Faculty Work Rui Zhu, Choong-Heui Chung, Kitty C. Cha, Wenbing Yang, Yue Bing Zheng, Huanping Zhou, Tze-Bin Song, Chun-Chao Chen, Paul S. Weiss, Gang Li, and Yang Yang journal article, student research, faculty research, interdisciplinary research public
12/14/2011 Plasmonic Polymer Tandem Solar Cell Student/Faculty Work Jun Yang, Jingbi You, Chun-Chao Chen, Wan-Ching Hsu, Hai-ren Tan, Xing Wang Zhang, Ziruo Hong, and Yang Yang journal article, student research, faculty research public
11/02/2011 Advanced Clean Energy Science and Technology IGERT Curricula Diana Huffaker, Laurent Pilon curricula, syllabus public
11/02/2011 Introduction to Clean Energy Science and Technology Syllabus IGERT Curricula Diana Huffaker, Laurent Pilon curricula, syllabus public
06/16/2009 Making Nano-Scale Solar Cells in China Student/Faculty Work Meghan Schulz student research public